Reklamačný poriadok

1. Zadajte online reklamaciu

Zadať online reklamáciu

2. Využite služby odoslania zásielky s DPD rýchlo a efektívne.

Poslať zásielku

Potrebujete pomôcť s reklamáciou ? Neváhajte nás kontaktovať

email: reklamacia@itzoo.sk
telefón:
+421 903 660 007

I. Všeobecné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov a spoločnosťou EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 46 817 085, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 84425/B, DIČ: 2023609324, IČ DPH: SK2023609324 (ďalej len "predávajúci") pri uplatňovaní nárokov z vád tovaru. Ak je kupujúci podnikateľským subjektom vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim upravuje obchodný zákonník v platnom znení. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto reklamačným poriadkom, že s ich ustanoveniami súhlasí a zaväzuje sa riadiť sa nimi vo všetkých vzťahoch s predávajúcim.

II. Dĺžka záruky

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, v prípade, že tento deň nemožno určiť, záručná doba začína plynúť dňom zaplatenia kúpnej ceny tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa na výrobku vyskytnú a kupujúci ich uplatní počas záručnej doby v zmysle tohto reklamačného poriadku a všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci je povinný uplatniť zjavné vady ihneď ako ich zistil, alebo ako ich pri náležitej starostlivosti zistiť mal a mohol. V zmysle platných právnych predpisov je predávajúci povinný poskytovať 12-mesačnú záručnú dobu na ním predávané tovary. 12-mesačná záruka sa nevzťahuje na tovar zaradený v kategórii (GRADE) A - u tejto kategórie platí od 1.5.2020 záruka 24 mesiacov až do odvolania.

2. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru. Práva a zodpovednosti za chyby tovaru zaradeného v kategórii (GRADE) A zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru.

3. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

III. Záručné podmienky

1. Kupujúci je povinný prekontrolovať stav tovaru (zásielky) ihneď pri prevzatí od prepravnej spoločnosti (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie obalov) podľa priloženého prepravného listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky (nesedí počet balíkov, poškodené balíky) a o odmietnutí zásielky bezodkladne informovať predávajúceho. Pokiaľ kupujúci prevezme od prepravcu zásielku zjavne poškodenú alebo nekompletnú (nesedí počet balíkov s prepravným listom) a potvrdí svojim podpisom korektné doručenie, nie je možné reklamáciu dodatočne uplatniť. Predávajúci vyvíja maximálnu snahu zabezpečiť profesionálne a bezchybné doručovanie tovaru, ak by však došlo k vadnej dodávke tovaru a išlo by o zjavnú vadu, po potvrdení bezchybnej dodávky tovaru kupujúcim, sú možnosti predávajúceho vo vzťahu k doručovateľom tovaru značne obmedzené, napriek tomu predávajúci vyvinie snahu, takúto reklamáciu vyriešiť, preto je potrebné bez zbytočného odkladu kontaktovať predávajúceho zaslaním emailu na reklamacia@itzoo.sk.

2. V prípade, že kupujúci uplatní reklamáciu riadne a v rámci záručnej doby, predávajúci vybaví túto reklamáciu v zmysle tohto reklamačného poriadku a platných právnych predpisov. Miestom pre uplatnenie reklamácie je adresa prevádzky predávajúceho EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava.

3. Kupujúci môže chybný resp. reklamovaný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou alebo osobne na adresu prevádzky (kupujúci musí zvoliť takú prepravnú službu, ktorá tovar doručí priamo na adresu prevádzky, zásielky predávajúci nevyzdvihuje u prepravcu a budú pravdepodobne vrátené späť). Balík musí byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: Reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva, ak sa s predávajúcim nedohodol inak mailom alebo telefonicky), kópiu dokladu potvrdzujúceho uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle všeobecných obchodných podmienok a Záručný list, ak ide o výrobok s evidovaným sériovým číslom, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo.). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý! Náklady za prepravu reklamovaného tovaru hradí kupujúci. Náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

4. Predávajúci nezodpovedá za vady, na ktoré bol kupujúci pri uzatvárania zmluvy (objednávky) upozornený. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

5. Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, pokiaľ bol tovar v minulosti reklamovaný, tiež doloží doklad o predchádzajúcej reklamácii. Na nadobúdacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musia byť rovnaké sériové čísla, ako na reklamovanom výrobku (pokiaľ výrobok sériové číslo má).

6. Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných výrobkov s inými, ani so softwarovými aplikáciami.

7. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo vadného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným používaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodením účinkom prepätia v rozvodnej sieti. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie zariadenia nadmerným mechanickým opotrebením.

8. Predávajúci vybavuje niektoré typy tovaru pred jeho predajom kupujúcemu ochrannými pečaťami. Ochranné pečate majú za cieľ ochrániť citlivé časti predávaného tovaru pred neoprávnenými zásahmi. Ochranné pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou tovarov a nijako neobmedzujú právo kupujúceho tovar bežne používať a manipulovať s ním. V prípade, že na tovaroch, ktoré predávajúci vybavil ochrannou pečaťou, bude táto pri reklamácii javiť známky poškodenia, bude sa predpokladať, že predávajúci uskutočnil nedovolený zásah do citlivých častí tovaru, a teda bude reklamácia zamietnutá.

9. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenie tovaru:

9.1 spôsobené mechanickým poškodením,
9.2 spôsobené elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),
9.3 ak bol tovar požívaný v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi boli značne odlišné od štandardných podmienok, v akých sa tovar obvykle využíva, najmä v prípade, že boli podmienky odlišné aké stanovuje výrobca tovaru pre jeho použitie.
9.4 spôsobené neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
9.5 ku ktorému došlo v dôsledku pôsobenia počítačových vírusov alebo iného malware-u,
9.6 pokiaľ sa vada prejavuje len pri použití software-u, ktorý vykazuje znaky nelegálnej kópie, a ktorého legálny spôsob nadobudnutia kupujúci nevie preukázať, alebo použitím nevhodného spotrebného materiálu,
9.7 poškodeného nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, alebo všeobecnými zásadami,
9.8 spôsobené prevedením nekvalifikovaného zásahu alebo zmenou parametrov,
9.9 ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.),
9.10 pri chybne prevedenom upgrade biosu, firmware,
9.11 ak bolo poškodenie spôsobené prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
10. V prípade, že tovar je software, vzťahuje sa záruka výhradne na fyzickú čitateľnosť médií (média nesmú byť poškrabané apod.). Okamžikom odstránenia ochranných prostriedkov (fólie, pečate, otvorenie obálky a pod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu software.

11. Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, funkčné vady, vady vzniknuté pri výrobe, montážou alebo inštaláciou tovaru, pracovníkmi predávajúceho (len na zakúpené časti u predávajúceho).

12. Pri výrobkoch predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dojednaná.

13. Pri predaní počítačového systému alebo zariadenia pre ukladanie dát na opravu, je povinnosťou kupujúceho zabezpečiť si vytvorenie odpovedajúcej zálohy potrebných dát a zabrániť ich možnému zneužitiu alebo poškodeniu. Predávajúci neručí za prípadnú stratu, poškodenie alebo zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadeniach pre ukladanie dát v počítačovom alebo inom systéme.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

1. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený, alebo vymenený za nový. Predávajúci je oprávnený vadný tovar kupujúcemu vymeniť za tovar s rovnakými, alebo lepšími úžitkovými vlastnosťami, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Pokiaľ nie je výmena, ani oprava možná a povaha vady nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. (V prípade zľavy nie je možné túto vadu neskôr reklamovať). V prípade, že predávajúci vadu neodstráni ani tovar nevymení za rovnaký tovar bez vád, má kupujúci nárok na vrátenie peňazí, ktoré predávajúcemu za tovar zaplatil. Predávajúci tiež vybaví reklamáciu vrátením peňazí kupujúcemu v prípade, že sa na tovare vyskytne tá istá vada minimálne trikrát, t.j. tovar už bol minimálne dvakrát reklamovaný z rovnakého dôvodu.

2. Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, najviac však v lehotách určených príslušnými právnymi predpismi. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie, ak bola vada odstránená, v prípade výmeny tovaru začína plynúť nová 12 mesačná záručná doba, prípadne 24-mesačná záručná doba, pokiaľ sa jedná o tovar zaradený v kategórii (GRADE) A.

3. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní kupujúceho, že jeho reklamácia bola vybavená, a to telefonicky, SMS správou, alebo e-mailom. Pokiaľ kupujúci zaslal tovar na reklamáciu prostredníctvom prepravnej služby, predávajúci odošle tovar na adresu kupujúceho rovnako prepravnou službou.

V. Spotrebný materiál

1. Ak je obsahom balenia alebo predmetom kúpy spotrebný materiál (cartridge, toner, tlačová hlava, lampa projektora, batéria, napájací AC adaptér, atď), jeho životnosť je 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. Zo záruky sú vždy vylúčené batérie, či už samostatné alebo zabudované v tovare (napríklad batéria v notebooku).

Poradíme vám!
Hovoríme neajťácky a zrozumiteľne.

E-mail: info@itzoo.sk
Telefón: +421 903 489 663

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať