Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP" alebo „všeobecné obchodné podmienky") upravujú vzťahy medzi spoločnosťou EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o. ako predávajúcim a kupujúcimi v oblasti predaja tovaru, a to predovšetkým výpočtovej techniky.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 46 817 085, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 84425/B, DIČ: 2023609324, IČ DPH: SK2023609324 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho nachádzajúceho sa na internetovej stránke www.itzoo.sk (ďalej len „elektronický obchod").

Kontaktné údaje predávajúceho:

E-mail: info@itzoo.sk
Telefón: +421 903 489 663
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Prevádzka: Gogoľova 18, 852 02 Bratislava
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 5030808599/0900
IBAN: SK10 0900 0000 0050 3080 8599

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok, ktorý sa nachádza na stránke elektronického obchodu (ďalej len „reklamačný poriadok") sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu, na základe ktorých predávajúci dodá tovar prezentovaný na príslušnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky ďalšie práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Špeciálne dojednania obsiahnuté v písomnej kúpnej zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim majú prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorý prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe prejaveného záujmu kupujúceho.

1.5. V prípade, že predávajúci ponúka na svojej internetovej stránke tovar s označením "U Vás ďalší pracovný deň", zaväzuje sa predávajúci zabezpečiť tovar do nasledujúceho pracovného dňa odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá, ak predávajúci záväzne akceptuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa rozumie:
objednávka tovaru zaslaná predávajúcemu prostredníctvom e-mailovej správy kupujúceho a/alebo
kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár na internetovej stránke predávajúceho a/alebo
telefonická objednávka tovaru kupujúceho.
(ďalej len "objednávka").

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom doručení objednávky kupujúceho a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim, označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o doručení objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdrží kupujúci na ním uvedenú e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo cene iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, záručný list, daňový doklad).
3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d) potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v dohodnutej lehote.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, že predávajúci po uzavretí kúpnej zmluvy, avšak pred doručením tovaru kupujúcemu, zistí, že nie je schopný tovar doručiť v dohodnutom čase, je povinný to bezodkladne oznámiť kupujúcemu a navrhnúť mu iný termín doručenia tovaru, prípadne iné vhodné riešenie. Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

5.4. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri prebratí tovaru. Najmä sa dohodnúť s osobou poverenou doručením tovaru na presnom čase prebratia tovaru. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a na potvrdenie doručenia a odovzdania tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. V prípade, že kupujúci neposkytnutím ani minimálnej súčinnosti pri doručovaní tovaru spôsobí, že doručovanie tovaru bude neúspešné, predpokladá sa, že kupujúci odmietol tovar prevziať. Náklady spojené s opätovným doručovaním tovaru je povinný zaplatiť kupujúci v súlade s bodom 6.5. týchto VOP. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom.

5.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.6. Kupujúci je povinný skontrolovať ihneď po doručení tovaru prepravnou spoločnosťou, či tovar nejaví známky poškodenia, či nejde o zjavne iný tovar, alebo či tovar nemá akúkoľvek iné vady, ktoré možno okamžite zistiť (ďalej len ako „zjavné vady"). V prípade, že kupujúci zistí, že tovar vykazuje zjavné vady, kupujúci je povinný odmietnuť prevzatie takéhoto tovaru a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je v prípade zistenia poškodenia tovaru povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu, vybaví predávajúci tento podnet ako reklamáciu v zmysle reklamačného poriadku a týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote podľa bodu 5.2. VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.8. Kupujúci ku každej zásielke tovaru obdrží doklad o kúpe (faktúra). Pri dodávke tovarov, ktoré sa obvykle dodávajú aj so záručným listom, bude tento pripojený k zásielke dodaného tovaru.

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena"). Kupujúci je oprávnený uhradiť kúpnu cenu formou:
a) platby kartou v prevádzkarni predávajúceho, alebo
b) dobierky, t.j. hotovostnou platbou pri doručení tovaru k rukám osoby vykonávajúcej doručenie, alebo
c) bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho.
6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a prípadná zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

6.5. Náklady na doručenie tovaru znáša v celom rozsahu kupujúci, ak sa strany nedohodnú inak.

6.6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

7. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

7.1. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, pričom na tento účel môže použiť aj aj formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto VOP. Oznámenie o odstúpení od zmluvy je potrebné zaslať na nižšie uvedenú adresu prevádzky predávajúceho. Toto právo má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu prevádzky predajcu:

EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o.
Gogoľova 18
852 02 Bratislava

7.2. Kupujúci je povinný vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, poškodený alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

7.3. Kúpnu cenu a ostatné platby za vrátený tovar prijaté na základe kúpnej zmluvy budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, najskôr však až po vrátení tovaru kupujúcim.

7.4. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

7.5. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy je neplatné a neúčinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

7.6. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

7.7. V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti od stavu vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

7.8. Odstúpenie od zmluvy upravené v bode 5.3. týchto VOP týmto nie je dotknuté.

8. Ochrana osobných údajov

Predávajúci týmto v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej „Zákon") informuje kupujúceho nasledovne:

8.1 Informácia o ochrane osobných údajov v súvislosti s kúpnou zmluvou

Predávajúci je v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) Zákona prevádzkovateľom, keďže sám vymedzuje účel spracúvania osobných údajov, určuje podmienky ich spracúvania a spracúva kupujúceho osobné údaje vo vlastnom mene.

Identifikačné údaje kupujúceho ako prevádzkovateľa sú:

EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 46 817 085, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 84425/B, DIČ: 2023609324, IČ DPH: SK2023609324

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v súvislosti s kúpnou zmluvou výlučne v rozsahu osobných údajov, ktoré kupujúci poskytne pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie kúpnej zmluvy.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi ustanoveniami Zákona. V zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy a nevyžaduje si teda súhlas kupujúceho.

Osobné údaje na tieto účely poskytuje kupujúci po dobu existencie predávajúceho.

Osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté nasledovným sprostredkovateľom, ktorí boli ich spracúvaním poverení na základe písomnej zmluvy podľa § 8 ods. 4 Zákona:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Sídlo : Technická 7, 821 04 Bratislava
IČO: 35 834 498
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26367/B

KASRA GROUP s. r. o.
Sídlo : Jakubovo nám. 1, 811 09 Bratislava
IČO: 45 671 648
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66652/B

GEBRÜDER WEISS, s.r.o.
Sídlo: Dial'ničná cesta 20, 903 01 Senec
IČO: 31 341 381
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4263/ B

CSI Leasing Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
IČO: 36 721 077
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43928/ B

Osobné údaje kupujúceho nebudú zverejňované okrem prípadov, keď ich zverejnenie vyžaduje záväzný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

Predávajúci nebude osobné údaje kupujúceho spracúvať bez súhlasu kupujúceho alebo bez iného zákonného dôvodu za iným účelom alebo vo väčšom rozsahu.

8.2 Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Predávajúci má záujem spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa fakturačná/doručovacia/vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailová adresu aj za účelom zasielanie informácií o ponukách a produktoch predávajúceho a iné marketingové účely (ďalej len „marketingové účely").

Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje vo vzťahu k marketingovým účelom predávajúcemu dobrovoľne, na základe jeho súhlasu, ktorý je právnym základom pre ich spracovanie.

Osobné údaje kupujúceho nebudú zverejňované okrem prípadov, keď ich zverejnenie vyžaduje záväzný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. Osobné údaje na marketingové účely poskytuje kupujúci na dobu existencie predávajúceho.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať:
e-mailom na adrese: info@itzoo.sk
poštou na adrese: EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o., Gogoľova 18, 852 02 Bratislava

8.3 Práva kupujúceho ako dotknutej osoby

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú, sa považuje v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) Zákona za dotknutú osobu. Ako dotknutá osoba má kupujúci práva uvedené v §§ 28 – 30 Zákona. K týmto právam patrí v zmysle § 28 ods. 1 Zákona najmä právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje kupujúceho na spracúvanie,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania,
opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania,
likvidáciu osobných údajov kupujúceho, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie,
likvidáciu osobných údajov kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Vyššie uvedené práva kupujúceho podľa písmena e) a f) možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo by jeho uplatnením bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Zároveň má kupujúci v súlade s § 28 ods. 3 Zákona právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku,
poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.
V zmysle § 28 ods. 4 Zákona má kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do práv alebo právom chránených záujmov kupujúceho, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Podľa § 28 ods. 5 Zákona má kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov kupujúceho. V takomto prípade má kupujúci právo požiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti predávajúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutí bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia bude predávajúci informovať kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Toto právo nemá kupujúci iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo na základe zmluvy predávajúci prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

Ak kupujúci svoje právo uplatní písomne, a z obsahu žiadosti kupujúceho vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musíte doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; predávajúci je povinný odovzdať kópiu zápisnice kupujúcemu, ak sa osobné údaje kupujúceho spracúvajú prostredníctvom sprostredkovateľa a svoje právo uplatní kupujúci u tohto sprostredkovateľa, je sprostredkovateľ povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

Pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže kupujúci podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak nemá kupujúci spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, práva kupujúceho môže uplatniť jeho zákonný zástupca. V prípade úmrtia kupujúceho môže práva vyplývajúce zo Zákona uplatniť blízka osoba kupujúceho.

Žiadosť kupujúceho podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 Zákona vybaví predávajúci bezplatne. Žiadosť kupujúceho podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zákona vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie na adresu kupujúceho, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Žiadosť kupujúceho vybaví predávajúci najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o.
Digital Park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Sumarizácia zásielky : *

Typ zariadenia: *

 • Zákazník

  Nakupoval som tu prvýkrát a musím povedať že som nadmieru spokojný. Komunikácia super, rýchlosť doručenia takisto, monitor prišiel vo veľmi dobrom stave (ako nový) nie je vidieť vôbec známky po používaní, pekne zabalený, funguje ako má, k monitoru mi boli dodané aj napájací a pripojovacie káble za čo tiež palec hore, takže z mojej strany veľká spokojnosť a určite rátam s nimi aj do budúcna.
  Hodnotenie: 5 / 5
 • Zákazník

  Rýchle spracovanie objednávky a vybavenie. Presný popis tovaru (kategórie tovaru sedia). Super hodnota za peniaze. Rýchle vybavenie. Vysoká spokojnosť s tovarom. Odporúčam.
  Hodnotenie: 5 / 5
 • Jozef

  Bol to moj prvy nakup v tomto e-shope a musim povedat, ze urcite nie posledny. Komunikacia bezproblemova a rychla, vyborne ceny, tovar bol doruceny v poriadku a nacas. Za mna velka spokojnost a mozem tento e-shop len odporucat.
  Hodnotenie: 5 / 5
 • Petra

  S nákupom som velmi spokojna, po dlhom hladani som nasla v IT ZOO presme ten typ zariadenia, ake potrebujem za skvelu cenu. Tablet funguje bezchybne, presne podla mojich ocakavani, je to perfektny pomocnik ma digitalizaciu myslienok, zapis poznamok, ci kreslenie. Odozva je okamzita, plocha na pisanie ma vybornu presnosť, pero sa dobre drzi, tym, ze sa displej automaticky otaca, nemusia sa bat ani lavaci (ako ja), na lavej strane si pisem poznámky, na pravej ich vidim zobrazene.
  Hodnotenie: 5 / 5
 • Igor

  Odporúča obchod, Podľa mňa vysoko profesionálne jednanie, krátka doba od objednávky po doručenie. Ak mám byť úprimný, už som pár známym o mojom spokojnom nákupe povedal a je len otázkou času, kedy si niekto z nich objedná repasovaný počítač u Vás tak, ako som to urobil ja. Ešte raz vďaka.
  Hodnotenie: 5 / 5
 • Lýdia

  Odporúča obchod, Super notebook za perfektnú cenu. Maximálna spokojnosť, ochota, rýchle dodanie a možnosť aj osobného odberu. Odporúčam.
  Hodnotenie: 5 / 5
 • Miroslav

  Odporúča obchod, super ceny,rýchle dodanie,kvalitné produkty.Pozitívne prekvapený pomerom cena a kvalita produktov. Len tak ďalej! Už nový notebook nekúpim ;)
  Hodnotenie: 5 / 5
 • Matej

  Odporúča obchod. Profesionálna "industry grade" technika za fantastické ceny. Počítač, ktorý stál pri svojom uvedení okolo 2200 Eur som kúpil po štyroch rokoch za 320 v stave skoro nového kusu. Rovnako monitory. Kupujem iba triedu A, mechanicky viac poškodené, aj keď funkčné triedy B a C som nemal odvahu skúšať. Svojim rodičom som pár týždňov dozadu kupoval v inom obchode úplne nový bežný domáci počítač a hoci sa výpočtovým výkonom na ten môj ani nechytá, ich stál skoro 900 Eur. Takže ak máte ako hlavné kritérium hodnotu za svoje peniaze, rozhodne dobrá voľba.
  Hodnotenie: 5 / 5
 • Overený zákazník

  Odporúča obchod. Rychle vybavenie objednavky.Tovar dodany do 48 hodin.
  Hodnotenie: 5 / 5
 • Jozef

  Odporúča obchod. Dodanie tovaru prebehlo bez akýchkoľvek problémov, všetko načas.
  Hodnotenie: 5 / 5
 • Atlon

  Odporúča obchod. Slušný výber,dobré ceny,komunikácia.Super, len netreba dlho rozmýšľať lebo sa rýchlo predá to čo si človek vyberie , aj ja som si monitor kúpil až na druhý pokus, keď prvý vybratý sa predal pokiaľ som sa rozhodol :-)
  Hodnotenie: 5 / 5
 • Iveta

  Odporúča obchod. Tovar mi bol doruceny kurierom v expresne rychlom case, co som bola velmi milo prekvapena. Preto hodnotim objednavkou pocnuc az po finalne dodanie tovaru za velmi pozitivnu a som aj s mobilom - I phonom SE A1723 velmi spokojna, preto budem odporucat nakup IT elektrotechniky aj svojim znamym. Dakujem za promptne a kvalitne sluzby. S pozdravom a prianim uspechov a mnozstva spokojnych zakaznikov Viktorinova
  Hodnotenie: 5 / 5
 • Overený zákazník

  Odporúča obchod. Len tie najlepšie skúsenosti, rýchlosť vybavenia, odpovedajúca kvalita tovaru, doručenie bez problémov. Objednávky opakovane, zatiaľ žiadny problém..Odporúčam.
  Hodnotenie: 5 / 5
 • jurken

  Odporúča obchod. Dobrý tovar za dobrú cenu a rýchlim dodaním.
  Hodnotenie: 4 / 5
 • Ján

  Odporúča obchod. Rýchle vybavenie....za rovnakú cenu mi poslali kvalitnejší NTB . kvaline zabalené. Prišlo nepoškodené.
  Hodnotenie: 5 / 5
 • Simona

  Odporúča obchod. S nakupom som velmi spokojna. Recenziu pisem po 5 mesiacoch pouzivania :) a vsetko funguje ako ma. Chcem pochvalit aj jednanie s personalom, ktorý mi pomohol vybrať to najlepšie pre mňa a bolo naozaj citit ochotu pomoct mi vybrat si tak aby notebook splnal moje ocakavania. Co sa aj stalo. Ďakujem a silno odporúčam.Simona
  Hodnotenie: 5 / 5
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Používame cookies.